محورهای همایش:
كارآفريني و توسعه
زيرساخت هاي كارآفريني
فرهنگ سازي آموزشي و ترويج كارآفريني
كارآفريني و اقتصاد
كارآفريني و مشاغل خانگي

كارآفريني و توسعه فرهنگي و اجتماعي


27 آذر ماه 1392