درحالی که جهان وارد هزاره جدید می شود، این سؤال برای اغلب مدیران پیش می آید که سازمان تحت کنترلشان را چگونه به نحو احسن راهنمایی و هدایت کنند. با ورود به هزاره جدید، مفاهیم اندازه گیری و توسعه، اهمیت اولیه خود را از دست می دهد و بعید به نظر می رسد که بتوان دستاوردهای مطلوبی از آن گرفت. تمامی افرادی که در هرم طبقه بندی شده سازمان قرار دارند ـ اعم از مدیران اجرایی، مشاوران و کارمندان ـ روز به روز تغییرات چند جانبه ای را تجربه می کنند زیرا پدیده رقابت، دیگر حد و مرزی برای خود قائل نیست. به موازات شکل گیری ائتلاف ها و اتحادیه های جدید ، فرایندهای داخلی در یک سازمان ، دید خود را به محیط بیرون از سازمان معطوف می کنند.

چندگانگی و تنوع در محیط کار، حالتی مشترک پیدا کرده است. تکنولوژی با سرعتی برق آسا در حال پیشرفت است و همزمان اهمیت بیش از حدی به کیفیت نهایی داده می شود.

در این شرایط، پدیده ای تلخ و غیرقابل درک وجود دارد. تصور عمومی این است که با نگاه به گذشته و بازنگری زمان حال می توان دستاوردی را حاصل کرد. آیا چنین وهم و گمانی صحیح است؟ خیر. این وهم و گمان در تخمین و پیش بینی رویدادهای آتی، اعتبار زیادی نخواهد داشت. حتی اگر این پیش بینی ها صحت داشته باشند، میزان صحت و درستی آنها اندک خواهد بود.

برای دستیابی به موفقیت، می بایستی این باور را به واقعیت تبدیل کنیم تا ادراکی در آنها به وجود آید که بتوانند رهبرانی مؤثر و کارامد باشند و نیروی کار نیز بتواند اداره امور خود را به تنهایی در دست گیرد و یا این قابلیت را داشته باشد که رنگ مدیریتی به خود بگیرد. برای دستیابی به چنین ادراکی، ضروری است که متدها و روش های مدیریتی مورد استفاده در قرن گذشته را مجدداً بازبینی کنیم.

بعد از اتمام این فرایند، می بایستی در جست وجوی شیوه ها و روش های جدیدی بود تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مدیران و سازمان های آنها در قرن جدیدی باشند که پیش رویشان خواهد بود.

بررسی ادبیات:

رویکرد مکانیکی

قرن هاست که دانشمندان و فیلسوفان جهان، دنیا را به ماشینی بزرگ تشبیه کرده اند. ماشینی که می تواند به قطعاتی کوچک تبدیل شود و مجدداً به حالت اول خود بازگردد. از این نقطه نظر است که می توان بسیاری از سازمان های جدید را از جنبه های مختلف توسعه داد. تصورغالب این است که مشاغل مختلف را می توان به قسمت هایی کوچکتر تقسیم کرد. با این تقسیم بندی، وظایف متعددی به وجود می آیند که در پرتو آنها، سازمان ها، بخش ها و تخصص هایی جداگانه پدید می آیند.

در این واقع ، سازمان ماشینی است که روغن موتور آن تعویض شده و آماده حرکت است. در مورد هدایت این ماشین نیز تأکید شده است که در آن ، هیچ چیزی نباید حالت راکد داشته باشد. در این مثال، مدیر سازمان را می توان مکانیکی دانست که می بایستی چرخ دنده های صدادار را روغن کاری کند و قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض کند.

مدیر با این هدف آموزش دیده است که با نگاه به گذشته و بررسی دقیق حال، آینده بهتری را پی ریزی کند. کارمندان سازمان در سایه چنین مدیریتی، متقاعد می شوند که بهترین خدمت آنها به سازمان ارتباط دادن تمامی مسائل شخصی، احساسات و عواطف خود، به خارج از محیط کار است. به بیانی ساده تر، آنها نباید مسائل شخصی خود را با رویه های کاری خویش، درهم بیامیزند.

حاصل این طرز تفکر، ظهور یک الگوی مؤثر مدیریتی یا یک پارادایم مکانیکی مدیریت، در بسیاری از سازمان هاست.

فرضیه های اساسی این الگو یا پارادایم مکانیکی مدیریت عبارتنداز:

۱) برای تشریح هر موقعیت می توان روابط موجود بین علت و معلول را مورد استفاده قرار داد.

۲) اگر زمانی از یک تاکتیک یا شیوه جدید استفاده کردیم که نتیجه مورد انتظار را به ما داد، این اطمینان در ما به وجود خواهد آمد که در صورت استفاده و به کارگیری آن تاکتیک، نتایج مفید دیگری نصیب ما خواهد شد.

۳) مدیران از یک سلسله دانستنی هایی برخوردارند که می توانند با به کارگیری آن دانسته ها، نیازهای اساسی پرسنل یک سازمان را برطرف سازند اما نمی بایستی این نکته را فراموش کرد که بهره گیری از این دانستنی ها توسط مدیران، با نام خود سازمان می بایست باشد.

۴) مدیریت از کارکنان انتظار دارد در چارچوب نقشی که برای آنها تعیین کرده است، فعالیت کنند.

۵) خطوط مشخص و انتقال اطلاعات و توانایی ها را می توان با طراحی این شخص، بهتر درک کرد.

گرچه روشنفکران دیگری نیز وجود دارند که از جنبه مکانیک گرا به دنیای کنونی نگاه نمی کنند، اما به جرئت می توان گفت که این فاکتور دید مکانیک گرا پدیده ای فراگیر و گسترده در سازمان های امروزی است. عدم کارایی چنین فاکتوری دید مکانیک گرا برای چنین اشخاصی به اثبات رسیده است، گرچه زمانی از آن به عنوان راه حل نهایی یاد می کردند. ریشه چنین تغییر و تحولی در نحوه نگرش این افراد را می توان در تئوری هرج و مرج یا پیشرفت شگرف، جهش عظیم دانست.

 

تئوری هرج و مرج (نظم در بی نظمی)

 

منطق و اساس تئوری هرج و مرج، در این نکته نهفته است که جریان را خطی نمی داند که هیچ گونه تغییر و تحولی در آن دیده نمی شود. به بیانی ساده، می توان گفت که رابطه مستقیم و اصلی علت و معلول در طول یک مقطع زمانی قابل تحقق و دسترسی نیست زیرا آینده جهانی که در آن قرار داریم، غیرقابل پیش بینی و حتی نامطمئن است. جهان کنونی، به طور مرتب در حال دگرگونی و نوسان است و نمی توان آینده آن را بدرستی پیش بینی کرد. بنابراین، مدیرانی که خصلت استراتژیکی به آنها داده می شود (کسانی که قابلیت تحت کنترل درآوردن وقایع متعدد را دارند، بسادگی نمی توانند نتایج دراز مدتی را برای سازمان خود طراحی کنند.

دستاوردهای موفقیت آمیزی را که در گذشته عاید ما شده است، نمی توان ضامنی برای دستیابی به موفقیت های آینده دانست. به نقل از تئوری هرج و مرج، حوادث غیرمربوط و بی ارزش، می توانند تأثیری دراماتیک بر محیط بگذارند. سناریویی که برای این تئوری تشریح شده است، تأثیر پروانه وار است. یک پروانه ممکن است به طور ممتد در مسیری واحد پرواز کند، اما این الگو همیشه پایدار نخواهد بود و با توجه به مقتضیات زمان و شرایط موجود، تغییر خواهد کرد. با این وجود، درهرج و مرج یادشده، قاعده ای را می توان یافت که مبتنی بر نظم باشد، یعنی سیستمی که دچار هرج و مرج و آشفتگی شده، بسادگی توانایی تعیین حد و مرزهای فعالیت خود را خواهد داشت. توانایی تعیین حد و مرزهای فعالیت یک سازمان در زمان هرج و مرج و آشفتگی، در ذات و سرشت آن سازمان نهفته است. با پذیرش این نکته که وقایع و اتفاقات قابل پیش بینی نیستند، می توان گفت که به طور کلی، سازمان جزئی منظم است که با اجزای تشکیل دهنده خود، هماهنگی دارد، برای اینکه مدیران بتوانند حتی در زمان آشوب و هرج و مرج عملکرد مثبتی داشته باشند، بهتر است از تئوری هرج و مرج نکاتی را فراگیرند. این فراگیری را می توان در دو دسته اصلی و مجزای ذیل تقسیم بندی کرد:

دسته اول:

وابستگی خود را به برنامه هایی که در آن دقت زیادی به کار رفته، کمتر کنیم. از آنجایی که برنامه ریزی دقیق ممکن است کاملاً قابل اعتماد نباشد، بهتر است اهداف بلندمدت سازمان را که از پیش تعیین شده، مدنظر قرار دهیم و زمینه را طوری فراهم کنیم که سازمان به خودی خود رشد کند تا بتواند به اهداف از پیش تعیین شده اش دست یابد.

دسته دوم:

خصلت پاسخگویی داشته باشیم. اگر یک عمل جزئی باعث به وجود آمدن تغییرات عظیمی می شود. این پدیده درباره مدیریت نیز صادق خواهد بود. یعنی تغییرات کوچک در داده های مدیریت، باعث به وجود آمدن تغییرات وسیع خواهد شد. به طور کلی می بایستی نسبت به محیط اطراف خود با هوشیاری کامل نگاه کنیم و خود را برای تغییرات آتی آماده کنیم.

 

تئوری پیشرفت شگرف یا جهش عظیم

این تئوری کاملاً در نقطه مقابل عقاید مدیران قدیمی قرار دارد. تئوری پیشرفت شگرف (کوانتوم) بر این نظریه استوار است که جهان کنونی نه تنها قابل پیش بینی نیست بلکه حتی اطلاعات کافی در دسترس نداریم تا با کمک آنها عقیده یا نظریه ای را توسعه دهیم.

تمامی یافته هایی که آنها را از دید سنتی خود، حقیقت یا واقعیت می دانیم، جایگاهی در تئوری پیشرفت شگرف یا جهش عظیم ندارند. نتایج تحقیقات و مطالعات در زمینه این نظریه، نشان دهنده آن است که نتیجه هر واقعیتی، عمل مشاهده و اندازه گیری، اثربخش خواهد بود. این تئوری تمامی افراد اعم از محققان یا مدیران را شخصی ثالث و بی طرف نمی داند. نتایجی که از این تئوری به دست آمده، از چند جهت اثربخش است. یک مورد روشن نیازهای ما هستند که تأثیر زیادی در نتایج تئوری پیشرفت شگرف خواهند داشت.

در مجموع تئوری پیشرفت شگرف، اساس و زیربنای پیشنهادات خود را در این مطلب خلاصه می کند که رابطه بین افراد درون سازمان مهم تراز آن است که این افراد به خودی خود ایفای نقش کنند.

از تئوری پیشرفت شگرف یا جهش عظیم ۳ نتیجه اساسی ذیل را می توان گرفت:

۱) هر قدر که در تنظیم و ثبت وقایع حال حاضر یک سیستم، دقت عمل داشته باشیم، پیش بینی وقایع و رویدادهایی که برای آن سیستم در آینده پیش خواهد آمد، نامعلوم و مشکل خواهد بود.

۲) با کمی مشاهده و دقت می توان به این واقعیت پی برد که هرجریان، مستقل از دنیای اطراف خود عمل نمی کند بلکه به نحوی وابستگی به محیط اطراف خود را نشان می دهد.

۳) اندازه گیری و مشاهده هر جزئی از سیستم نه تنها در نتایج به دست آمده از آن سیستم تأثیرگذار خواهد بود بلکه توانایی ما را در اندازه گیری دیگر جنبه های آن سیستم تقویت خواهد کرد.

نمی توان در داخل هر سازمان عنصری را یافت که به طور مستقل عمل کند، بلکه تمامی عناصر موجود در داخل یک سازمان به نوعی با هم ارتباط دارند. می توان گفت که توجه بیش از حد به واقعیت ها و داده هایی که از تئوری پیشرفت شگرف به دست می آیند، در نحوه نگرش ما نسبت به مدیریت تأثیرگذار خواهد بود. به مرور زمان دیده می شود که مدیریت سنتی به سمت مدیریت موقعیتی۱ و ازمدیریت موقعیتی به سوی مدیریت گروهی۲ در حال تغییر شکل است.

مفهوم هدایت و رهبری همیشه به متن وجودی خود وابسته بوده و متن وجودی از طریق ارتباطاتی به وجود می آید که برای آنها ارزش و احترام قائل هستیم. نمی توان به این امید داشت که در هر موقعیتی که در سازمان به وجود می آید، درآن سهیم هستیم و خودمان در ایجاد آن موقعیت مؤثر بوده ایم بلکه این طرز تفکر را می بایستی به تمامی افرادی که به نوعی در سازمان سهیم هستند، توسعه داد و به بیانی دیگر، می بایستی وجود آنها را در تأثیرگذاری و به وجود آمدن هر موقعیت، مدنظر گرفت.

الگو پارادایم رهبری یا مدیریت جدید

"ماکس دپری" در کتابی تحت عنوان: مدیریت همانند رهبری گروه موسیقی جاز (۱۹۹۲) گفته است مدیران می توانند مطالب زیادی از گروه موسیقی جاز بیاموزند. اعضای گروه موسیقی نحوه نگرشی را برای خود به وجود آورده اند. آقای دپری معتقد است مدیران برای موفقیت و دستیابی به اهداف بلندمدت خود می توانند از این نحوه نگرش بهره بگیرند.

نحوه نگرش گروه موسیقی جاز این است که آیا آنها در آینده با اجرای برنامه های گوناگون جوائز نفیسی را به دست خواهند آورد یا خیر؟ هر چند که ممکن است این تصور برای آنها کمی غیرقابل پیش بینی باشد. مفهوم مدیریت نیز دقیقاً موازی با همین دیدگاه است. گروه موسیقی پس از انتخاب موزیک و شناسایی موسیقیدانان برتر درصدد اجرای برنامه های خود در انظار عمومی برمی آید، اما نحوه اجرای این برنامه ها در انظار عمومی به متغیرهای گوناگونی وابسته است این متغیرها را می توان در عوامل ذیل خلاصه کرد:

۱) محیط اجرای موسیقی

۲) تمامی افرادی که در اجرای آن موسیقی نقش دارند

۳) درک این نکته از سوی افراد گروه موسیقی که هرکس به طور مجزا به ایفای نقش خود بپردازد.

۴) وابستگی کامل و بی قید و شرط رهبر گروه موسیقی به اعضای گروه

۵) درخواست پی درپی رهبر گروه موسیقی از اعضای گروه که در ایفای نقششان مؤثر و مفید باشد.

خلاصه مفهوم سازمان چیست؟

درمجموع می توان گفت که مفهوم مدیریت و رهبری از دیدگاهی وسیع تر مترادف خدمت کردن خالصانه است. البته وظیفه رهبری به اینجا ختم نمی شود. وظایف گروه موسیقی در این مطلب نیز خلاصه می شود که این گروه می بایستی به شیوه ای مطلوب، با تغییرات برخورد کند. مثلاً انعطاف پذیری و پذیرای شنیدن نظرات دیگران (انتقادپذیری) از سوی اشخاص، شخصیت تعریف شده ای را می طلبد. رویکرد ذکر شده به این معنا نیست که با توسل به آن، موفقیت به آسانی به دست خواهد آمد. مهارت های متعددی را برای دستیابی به موفقیت درنظر گرفته اند. این مهارت ها را می توان در تمایل به شنیدن نظرات دیگران، میل به اتخاذ و همبستگی نفوذپذیری، نگاه به دنیای خارج، بینش بالا، کلی گرایی، دانش برتر، همکاری با مرکز اصلی، ریتم و هماهنگی، جابجایی قدرت تمرکز، عملکرد مثبت در زمان بلاتکلیفی و شک و تردید، تحرکات درونی، ظرفیت داشتن پارادوکس(تناقض) و... خلاصه کرد.

 

 

نتایج و پیشنهادات

در هر سازمان دو مدل رهبری و مدیریت مجزا از هم وجود دارد که عبارتند از:

۱) کسانی که اقتدار قانونی به آنها واگذار شده و مسئولیت فعالیت های دیگران را بدوش می کشند این گونه افراد را می توان همان مدیران دانست.

۲) کسانی که هیچ گونه قدرت قانونی به آنها داده نشده است و تنها مسئول اعمال خودشان هستند.

نکته جالب توجه این است که دراغلب اوقات، مدیران دارای اقتدار قانونی و رسمی، نمی توانند رهبرانی مؤثر و کارامد برای سازمان خود باشند. اگرمدیری نتواند با وجود قدرت قانونی، بدرستی ایفای نقش کند، به این معنانیست که خلأ به وجود آمده، زمینه را برای ابراز خودنمایی گروه دوم فراهم می کند زیرا آنها (گروه فاقد قدرت قانونی) با توجه به موقعیتشان نمی توانند مهره ای مناسب برای مدیریت باشند. نقش مدیران و رهبران گاهی درهم آمیخته می شود، اما تمایز بین این دو گروه همچنان به قوت خود باقی می ماند.

فهرست مهارت های مورد نیاز برای موفقیت

توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با ارزش های درونی خودتان حتی در زمان تغییر و تحول

طوری خودتان را نشان دهید که دیگران فکر نکنند شنونده صرف هستید بلکه با آغوش باز آماده شنیدن نظرات دیگران باشید و نشان دهید که وجود شما مؤثر و کارامد خواهد بود

توانایی مشاهده وضعت پیش آمده از دید دیگر افرادی که همان وضعیت را نظاره می کنند

نشان دادن این توانایی که می توانیم ریشه مسائل و مشکلات گذشته را پیدا کنیم

توانایی ایجاد وقفه در لحظه پیدایی تغییر و تحول به این شرط که بتوان زمینه را برای ادامه کار فراهم کرد

توانایی دیدن بهتر. حتی در محاصره درختان نیز باید با دیدی بهتر به جنگل نگاه کنیم. یعنی عمیق گرا بوده و با دید باز به پیرامون خود نظاره کنیم

دانستن این مطلب که در چه زمانی باید حرکت کرد و چه هنگامی متوقف شویم

توانایی حفظ و نگهداری روابط موجود و ایجاد برقراری رابطه با محیط اطراف خود

توانایی تغییر مسیر تمرکز بر مسئله ای که وقوع آن نزدیک است

قــابلیت تصمیم گیری صحیح، حتی زمانی که اطلاعات کافی در اختیارمان نباشد

توانایی نشان دادن آرامش حتی زمانی که مسئولیت های زیادی برعهده ما قرار گرفته است.

توانایی دستیابی به رضایت از کاری که انجام می دهیم نه فقط صرفاً دستیابی به نتیجه آن. به بیانی دیگر، هدف از انجام کار، دستیابی به رضایت شغلی باشد نه انجام وظیفه صرف

توانایی ادامه فعالیت و شنیدن نظرات دیگران حتی در زمان های مواجهه با حالات پارادوکسی (تناقض)

این خصوصیت ها تا سرحد ممکن می بایستی در افراد ایجاد و تقویت شوند. تشویق موثر این است که هیجان و شور و شوق زیادی را در محیط کار به وجود آوریم تا به کمک آن، به هدف نهایی خود (کسب نتیجه مطلوب) نائل شویم.

تحریک، به حرکت در آوردن احساسات درونی افراد، برای بازگشت به روش های پیشین تفکر است به نحوی که بتوان روش ها و متدهای پیشین را مورد سؤال قرار داد.

این طور به نظر می رسد که هدایت کردن بدون پدیده اجبار می تواند شیوه ای ارجح باشد. منظور از سرپرستی کمک به کارمندان می باشد با این هدف که آنها بتوانند عملکرد خودشان را توسعه دهند.

این هدف زمانی قابل دسترسی است که ما گوش خود را به سوی نظرات دیگران باز نگه داریم و بنا به ظرفیت تک تک کارمندان آنها را تشویق کنیم و بالاخره ایجاد یک تیم گروهی است تیمی که دارای مهارت های حرفه ای پیشرفته باشد و با مسائلی که در محیط کار به وجود می آید به نحواحسن برخورد کند.

مدیران و رهبران می بایستی روحیه ای انعطاف پذیر از خودشان نشان دهند و از همه مهم تر اینکه آنها می بایستی روحیه اتحاد و همبستگی را بیش از پیش در میان کارکنان تقویت کنند. ایجاد و نگهداری رابطه ای پایدار و مداوم بین کارمندان و کارفرمایان، یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه در دنیای اقتصاد جهانی، رهبران را به مبارزه می طلبد.

بزرگترین چالش و مبارزه طلبی برای مدیران سنتی این است که به دیگر مدیران اجازه برخورد با این چالش ها را می دهند.