محورهای کنفرانس:
رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک
جهانی­سازی و تجارت الکترونیک و چالش­های مدیریت استراتژیک
حاکمیت شرکتی(Corporate Governance): مسائل و روابط بین مدیران سازمان
ملاحظات اخلاقی و مسئولیت­های اجتماعی
مدلها و رویکردهای مختلف تحلیل صنعت
رویکردهای ارزیابی ریسک
شناسایی بازارهای بالقوه در کشورهای در حال توسعه
ملاحظات استراتژیک در مدیریت روابط بین سهامداران
رویکردهای ارزیابی هوش رقابتی(Competitive Intelligence)
مدیریت فرهنگ سازمانی(Corporate culture) برای مزیتهای رقابتی بین­المللی
و...

03
تا 04 آذر ماه 1392