محورهای همایش:
سرویس های ارزش افزوده
تولید محتوا برای تلفن همراه
توسعه فناوری و فناوری های نوین دولت همراه

 

تدوین و تنظیم مقررات و سیاست های رونق کسب و کار در ارائه خدمات دولت همراه
آموزش و فرهنگ سازی ارائه خدمات
پانل تجارت و خدمات مالی و بانکی همراه


06 تا 07 آذر ماه 1392