محورهای همایش:
مدیریت پایدار زنجیره تأمین و لجستیک
مدیریت پایدار تولید
مدیریت پایدار پروژه
مدیریت پایدار منابع انسانی
مهندسی ارزش و مدیریت پایدار
فناوری اطلاعات و مدیریت پایدار
خلاقیت، کارآفرینی و مدیریت پایدار
مدیریت پایدار و رشد اقتصادی
مدیریت پایدار، مزیت نسبی و بهره‌وری منابع
مدیریت پایدار و مدیریت استراتژیک
نقش مدیریت پایدار در تحقق حماسه اقتصادی
مدیریت پایدار و اقتصاد مقاومتی

20 تا 21 آذر ماه 1392